הצהרת בריאות יומית

 

* יש למלא הצהרה זו לפני הגעה למכללה ולהציג את האישור לשומר.
האישור ישלח אליך למייל.

שיוך לארגון
קמפוס
סוג פעילותאני הח"מ מאשר/ת בזאת כי טרם כניסתי היום למכללת תל-חי: